جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
مديريت پروژه ومهندسي مديريت پروژه (3)
-(0 Body) 
مديريت پروژه ومهندسي مديريت پروژه (3)
Visitor 448
Category: دنياي فن آوري

خروجي هاي فرآيند تهيه برنامه پروژه

خروجي هاي فرآيند تهيه برنامه پروژه عبارتند از:

1. برنامه پروژه

برنامه پروژه سندي پذيرفته شده و رسمي مي باشد که براي مديريت و کنترل اجراي پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد.
همچنانکه پروژه پيش مي رود اطلاعات بيشتري از پروژه بدست مي آيد. بنابراين انتظار مي رود برنامه پروژه نيز تغيير يابد.
برنامه پروژه معمولا شامل موارد زير مي شود:
• مصوبات؛ پروانه ها و مجوزها
• توصيفي از روش يا استراتژي مديريت پروژه
• بيان محدوده پروژه، که شامل اقلام قابل تحويل پروژه و اهداف پروژه مي باشد.
• ساختار شکست کار(WBS) تا سطحي که در آن کنترل داشته باشيم.
• تخمين هزينه ها، تاريخ شروع فعليت ها و تعيين مسوليت ها
• وقايع کليدي وتاريخ پيش بيني شده براي تحقق هريک از آنها.
• کارکنان کليدي و مورد نياز
• ريسک هاي کليدي، شامل محدوديت ها و فرضيات، پاسخ هاي برنامه ريزي شده به هرکدام از آنها.
• برنامه هاي فرعي پروژه مانند برنامه مديريت زمانبندي و برنامه مديريت محوده پروژه.
• تصميمات کليدي براي شروع، ادامه و توقف فعاليت ها.

2. جزييات پشتيباني کننده برنامه پروژه

اين جزييات شامل موارد زير مي شود:
• خروجي هاي حاصل از ديگر فرآيندهاي پروژه که در برنامه پروژه لحاظ نشده اند.
• اطلاعات واسناد ديگري که در مدت اجراي برنامه پروژه ايجادشده اند
• اسناد فني مانند نياز ها، طرح ها.
• مستند سازي استانداردهاي مربوطه.

فرآيندهاي مديريت يکپارجگي پروژه

فرآيند تهيه برنامه پروژه

فرآيند اجراي برنامه پروژه

فرآيند کنترل کلي تغييرات

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


ابزارها وتکنبک هاي فرآيند تهيه برنامه پروژه

ابزارها وتکنبک هاي فرآيند تهيه برنامه پروژه عبارتند از:

1. متودولوژي برنامه ريزي پروژه

متودولوژي برنامه ريزي پروژه شامل تمامي روش هاي ساخت يافته اي است که براي هدايت تيم پروژه در مدت زمان تهيه برنامه پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد.

2. دانش و مهارت هاي افراد درگير در پروژه

هر فرد درگير در پروژه دانش و مهارت هايي دارد که ممکن است در اجراي برنامه پروژه مفيد باشد. تيم مديريت پروژه بايد محيطي را ايجاد کند که در آن افراد درگير در پروژه بتوانند بطور مناسب شرکت کنند.

3. سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه(PMIS)

سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه شامل ابزارها و تکنيک هايي مي باشد که براي جمع آوري، ادغام وانتشار نتايج ديگر فرآيند هاي مديريت پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد.

فرآيندهاي مديريت يکپارجگي پروژه

توسعه برنامه پروژه

اجراي برنامه پروژه

کنترل کلي تغييرات

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


مديريت فرآيند هاي پروژه

بهتزين روش براي مديريت پروژه مديريت فرآيندهاي پروژه است. پس کافي است فرآيندهاي پروژه را بشناسيم و بدانيم چه ورودي ها ابزارها و تکنيک ها و چه خروجي هايي دارند.مثلا براي مديريت يکپارچگي پروژه کافي است فرآيندهاي مربوطه را بشناسيد.

فرآيند تهيه برنامه پروژه

اين فرآيند نتايج حاصل از فرآيندهاي ديگر را براي کنترل و اجراي پروژه قابل استفاده مي نمايد.

ورودي هاي فرآيند تهيه برنامه پروژه:

1- خروجي برنامه ريزي ها ي ديگر

خروجي هاي فرآيندهاي برنامه ريزي ديگر ورودي فرآيند تهيه برنامه پروژه مي باشند.

2- اطلاعات گذشته

اطلاعات قابل دسترس گذشته مانند داده هاي تخمين زده گذشته، داده هاي ثبت شده حاصل از اجراي پروژه هاي مشابه قبلي.

3- سياست هاي سازمان

در هر پروژه اي بايد تاثير سياست هاي مختلف سلزمان بر پروژه بررسي شود. تعدادي از اين سياست ها عبارتند از:
- سياست هاي مديريت کيفيت
- سياست هاي مربوط به مديريت امور کارکنان پروژه
- سياست هاي کنترل مالي

4. محدوديت ها

عواملي هستند که اختيارات تيم پروژه را محدود مي نمايند. وقتي پروژه اي بر طبق قرارداد اجرا مي شود، ملاحظات مربوط به قرارداد محدوديت هاي پروژه تلقي مي شوند. مانند بودجه اي که از قبل تعيين شده است.

5. فرضيات

عواملي هستند که براي اجراي اهداف پروژه مورد توجه قرار مي گيرند و کاملا صحيح، واقعي و قطعي در نظر گرفته مي شوند. براي مثال گرچه در دسترس بودن يک فرد درگير در پروژه غير قطعي مي باشد اما قطعي فرض مي شود.

فرآيندهاي مديريت يکپارجگي پروژه

تهيه برنامه پروژه

اجراي برنامه پروژه

کنترل کلي تغييرات

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


مديريت يکپارچگي پروژه

شامل فرآيندهايي مي باشد که تضمين مي کنند عناصر مختلف پروژه بطور مناسب هماهنگ باشند.

فرآيندهاي مديريت يکپارجگي پروژه

تهيه برنامه پروژه

تهيه برنامه پروژه

تهيه برنامه پروژه

ورودي ها

ورودي ها

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

خروجي ها

خروجي ها


معمول ترين فرآيندهاي مديريت پروژه

معمول ترين فرآيندهاي مديريت پروژه که در اکثر پروژه ها انجام مي شوند:

1. فرآيند هاي آغازين

فرآيندهايي هستند که پروژه را در جهت آغاز فاز بعدي ياري مي کنند.

2. فرآيندهاي برنامه ريزي

اين فرآيندها دو دسته اند:

فرآيندهاي اصلي :

فرآيندهايي هستند که به دليل وابستگي که به يکديگر دارند در اکثر پروژه ها با ترتيب مشخصي انجام مي گيرند. اين فرآيند ها عبارتند از:
برنامه ريزي محدوده پروژه
تعريف محدوده پروژه
تعريف فعاليتهاي پروژه
تعيين توالي فعاليت ها
تخمين مدت فعاليت ها
توسعه زمانبندي
برنامه ريزي منابع
تخمين هزينه ها
بودجه ريزي هزينه ها
توسعه برنامه پروژه

فرآيند هاي تسهيل کننده:

فرآيند هايي هستند که بسته به نياز و در جهت تسهيل روند پروژه انجام مي گيرند. اين فرآيند ها عبارتند از:
برنامه ريزي کيفيت
برنامه ريزي سازماني
برنامه ريزي ارتباطات
تشخيص ريسک
اندازه گيري ريسک
توسعه پاسخ به ريسک
برنامه ريزي تدارکات
برنامه ريزي درخواست ها
3. فرآيندهاي اجرايي
فرآيندهاي اجرايي نيز مانند فرآيند هاي برنامه ريزي شامل دودسته از فرآيندها مي باشند:

فرآيندهاي اصلي:

اجراي برنامه پروژه

فرآيندهاي تسهيلي:

تعيين و پذيرش محدوده پروژه
تضمين کيفيت
توسعه تيم پروژه
توزيع اطلاعات
انتخاب منابع
اداره قراردادها

4. فرآيندهاي کنترلي

اين فرآيندها اجراي پروژه را مکررا کنترل و اندازه گيري مي کنند.تنظيم مجدد برنامه پروژه با تکرار مناسب فرآيندهاي برنامه ريزي ميسر مي باشد.فرآ يندهاي کنترلي نيز بمانند فرآيندهاي برنامه ريزي به دو دسته تقسيم مي شوند:

فرآيندهاي اصلي:

کنترل کلي تغييرات
تهيه گزارش عملکرد

فرآيندهاي تسهيلي:

کنترل محدوده پروژه
کنترل زمانبندي پروژه
کنترل هزينه پروژه
کنترل کيفيت
کنترل پاسخ ريسک

5. فرآيندهاي اختتامي

اين فرآيندها موجب تحويل واتمام مناسب و مورد قبول پروژه مي شوند. و عبارتند از:
- خاتمه اجراي پروژه
- خاتمه قرارداد پروژه

ارتباط فرآيندها

در هر گروه از فرآيندها، هر فرآيند توسط ورودي ها و خروجي هايش با فرآيند ديگر ارتباط دارد. بدين ترتيب هر فرآيند را مي توان با عناصر زير تعريف کرد:

ورودي ها:

اقلام قابل استنادي که عمليات بعدي بر طبق آنها انجام مي گيرند.

ابزارها و تکنيک ها:

مکانيزم هايي که جهت ايجاد خروجي ها از ورودي ها بکار گرفته مي شوند.

خروجي ها:

اقلام قابل استنادي که نتايج فرآيند مي با شند.

ورودي ها

ابزارها و تکنيک ها

خروجي ها

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  1. ...
  2. ...
  3. ...
  1. ...
  2. ...
  3. ...

فرآيندهاي مديريت پروژه

پروژه ها مجموعه اي از فرآيندها مي باشند.اين فرآيندها دو دسته اند:

فرآيندهاي مديريت پروژه:

که شامل سازماندهي اجراي پروژه مي باشند.

فرآيندهاي تهيه محصول پروژه:

که شامل تعيين و تهيه محصول يا خدمات پروژه مي باشند.
اين دو دسته فرآيندها در سرتاسر اجراي پروژه در تعامل و ارتباط با يکديگر مي باشند.

چه کساني در پروژه سهم دارند؟

شريکان در پروژه افراد و سازمانهايي مي باشند که فعالانه در پروژه درگيرند، و يا اجرا و اتمام پروژه بر آنها تاثير مثبت يا منفي داشته باشد.تيم مديريت پروژه بايد تشخيص دهد که چه کساني شريک در پروژه مي باشند، و نيازها و انتظارات آنها را بشناسد.البته تشخيص اين افراد تاحدودي مشکل است.شريکان اصلي پروژه عبارتند از:
مدير پروژه
مشتري و تحويل گيرنده پروژه
سازمان اجراکننده پروژه
حاميان مالي پروژه
علاوه بر اين عناوين، عناوين و نام هاي ديگري نيز وجود دارند، مانند:مالکان و موسسان پروژه، اعضاي تيم پروژه، سازمانهاي دولتي، سهامداران.اصولاً اين نامگذاريها و گروه بندي ها در تشخيص اينکه چه افراد و سازمانهايي خودشان را شريک پروژه مي دانند بسيار موثر مي باشد.

قرارداد

يک پروژه مطابق با قراردادي که با مشتري بسته مي شود شروع مي شود، بطوري که تحويل و اجراي آن مشخص مي شوند.
در اين توافق دوجانبه منعقد کننده قرارداد بايد خدمات و محصولاتي را فراهم کند و طرف ديگر هزينه را تامين ميکند.

مراحل مديريت پروژه

از آنجايکه پروژه ها از لحاظ اجرا منحصر به فرد هستند، تا حدودي با عدم قطعيت مواجه مي باشند.
سازمانهاي اجرا کننده پروژه معمولا هر پروژه را به مراحل و فازهاي مختلفي تقسيم مي کنند تا بتوانند بهتر آنرا کنترل کنند. مجموعه فازهاي پروژه سيکل عمر پروژه را تشکيل مي دهند.

9 محدوده دانش در مديريت پروژه:

هر پروژه اي 9 محدوده اصلي دارد و هر محدوده اي شامل فرآيندهايي ميباشد:

1.مديريت يکپارچگي پروژه:

تضمين ميکند که عناصر مختلف پروژه با يکديگر هماهنگ باشند و شامل فرآيندهايي مانند توسعه برنامه پروژه، اجراي برنامه پروژه، و کنترل تغييرات کلي در پروژه ميباشد.

2.مديريت محدوده پروژه:

تضمين ميکند که پروژه شامل تمام نيازهاي لازم وکافي باشد و شامل فرآيندهايي مانند آغاز، برنامه ريزي محدوده، تعريف محدوده، و کنترل تغييرات محدوده ميباشد.

3.مديريت زمان پروژه:

تضمين ميکند که پروژه با زمانبندي معيني تمام شود. و شامل فرآيندهايي مانند تعريف فعاليت، توالي فعاليت، تخمين مدت فعاليت، توسعه زمانبندي، و کنترل زمانبندي ميباشد.

4.مديريت هزينه پروژه:

تضمين ميکند که پروژه با کمترين هزينه پايان يابد. و شامل فرآيندهايي مانند برنامه ريزي منابع تخمين هزينه، بودجه بندي هزينه، کنترل هزينه ميباشد.

5.مديريت کيفيت پروژه:

تضمين ميکند که بطور رضايت بخش تمامي نيازهاي پروژه برآورده شوند. و شامل فرآيندهايي مانند برنامه ريزي کيفيت، تضمين کيفيت، وکنترل کيفيت ميباشد.

6.مديريت منابع انساني:

استفاده بهينه از نيروي کار درگير در پروژه را تضمين ميکند. و شامل فرآيندهايي مانند برنامه ريزي سازماني، استخدام نيروي کاري، وتوسعه تيم پروژه ميباشد.

7.مديريت ارتباطات پروژه:

تضمين ميکند که توليد، جمع آوري، انتشار، ذخيره سازي و بازيابي نهايي اطلاعات پروژهبصورت زمانبندي شده ومناسب انجام گيرند. و شامل فرآيندهايي مانند برنامه ريزي ارتباطات، انتشار اطلاعات، گزارش عملکرد و خاتمه اجراي پروژه ميباشد.

8.مديريت ريسک پروژه:

فرايندهاي لازم براي تشخيص، تحليل، و واکنش به ريسک پروژه را ارائه مي دهد. و شامل فرآيندهايي مانند تشخيص ريسک، واکنش به ريسک، و کنترل واکنش به ريسک ميباشد.

9.مديريت کالا، مواد و خدمات در پروژه:

فرايندهاي لازم براي تهيه کالا و خدمات از خارج محدوده اجرايي پروژه را ارائه ميکند. و شامل فرآيندهايي مانند برنامه ريزي خريد مواد، برنامه ريزي درخواست ها، انتخاب منابع، اداره قراردادها، واتمام قراردادها ميباشد.

مرور کلي بر مديريت پروژه آفيس Project server

توسط برنامه مديريت پروژه مايکروسافت آفيس Project server سازمان شما مي تواند در برنامه هاي مرکب موجود در سراسر چرخه حيات پروژه نسبت به پروژه هاي قبلي مديريت کاراتر اعمال کرده و محدوده کاري هماهنگ تري ايجاد کند.
نرم افزار مديريت پروژه آفيس Project Server 2007 براي قابل استفاده بودن توسط کاربران مايکروسافت آفيس Project Professional 2007 و مايکروسافت آفيس Project Web Access , طراحي شده است.

قابليت ديد پيدا کنيد:

قابليت رديابي بودجه Budget Tracking و قابليت منابع مالي Cost Resource موجود در آفيس Project Web Access ,به شما اجازه مي دهند پيگيري موثري داشته و ديد مالي بهتري پيدا کنيد.
قابليت طرح پيشنهادي Proposal در آفيس Project Web Access , طرح ها و فعاليت ها را پيش از آنکه به تصويب پروژه برسند , مديريت مي کند.
قابليت برنامه ريزي فعاليت ها Activity Plan در آفيس Project Web Access ,به اداره فعاليت هاي جاري بعد از اتمام پروژه , کمک مي کند.
سرويس Reporting Data به کاربران اجازه مي دهد تا بوسيله ابزارهاي گزارش گيري متداول تجاري مثل پرتال مايکروسافت آفيس SharePoint Server 2007 , براحتي گزارش تهيه کنند.
کاربران مي توانند به آساني توسط سرويس Cube Building داده ها را براي ساخت واحدهاي داده اي تحليل کننده اسناد , بجهت انجام تحليل هاي پيچيده و گزارش گيري انتخاب کنند.

ايده جديد استفاده از Proposal به عنوان راهکاري براي ثبت و ضبط بهتر داده ها در چرخه حيات پروژه معرفي شده است.

شروع آسانتر:

براي پيگيري کارهاي ساده از ابزار جديد ليست فعاليتهاي پروژه Project Task List در تکنولوژي پرتال مايکروسافت ويندوز SharePoint services استفاده کرده , سپس آنها را به آفيس Project Web Access وارد کنيد.
قابليت Enterprise Template و قابليت راهنماي پروژه Project Guide پروسه هاي قابل تکراري ايجاد مي کنند که توسط آنها مي توان بهترين تجارب را ضبط کرد.
از ابزارهاي آشنا مثل مايکروسافت آفيس Outlook براي ثبت پيشرفت هاي حاصل شده و براي ايجاد گزارشات پويا از ابزارهاي مايکروسافت آفيس Excel 2007 و مايکروسافت آفيس Visio Professional 2007 مي توانيد استفاده کنيد.

Project Work Space يک مکان مرکزي را براي همکاري گروه ها در پروژه هايشان فراهم مي کند.

آماده کردن سازمان:

توسط برنامه ريزي منابع Resource Plan در مورد تخصيص منابع سطح بالا براي پروژه هاي پيشنهاد شده , اطلاعات کسب کنيد.
افراد بجز اختصاص دادن منابع , توانايي بروزرساني وضعيت هاي کاري را بوسيله مزيت Assignment Owner دارند.
Timesheet ها دوره هاي مالي را پشتيباني و تاييد مي کنند.
امکانات مالي جديد مثل کددهي هزينه اي Cost Code شما را قادر مي سازد تا ساعاتي را که از آنها در پيشروي پروژه استفاده نکرده ايد از ديگر ساعات کاري تفکيک کنيد.
Active Cache انتقال داده از نرم افزار کنترل پروژه مايکروسافت آفيس Project Professional 2007 به مديريت پروژه مايکروسافت آفيس Project Server 2007 را امکان پذير کرده و تجربه کاري offline بهتري را فراهم مي کند.
سرويس Querying استفاده کنترل شده از منابع موجود در سرور را که به کارايي بهتر کاربران منجر مي شود , فراهم مي کند.
توسط برنامه ريزي سمت سرور Server-side Scheduling کاربران مي توانند بدون نياز به تغيير زمانبندي هاي پروسه هائي که در نرم افزار کنترل پروژه آفيس Project Professional 2007 ساخته بودند , رابط هاي کاربر وب سفارشي بسازند.
برنامه ها ,اعمال مديريت آسان بر روي چندين پروژه فرعي بهمراه وابستگي هاي ميان آنها , با يک شيوه هماهنگ را امکان پذير مي سازند.
قابل حمل بودن داده ها , به مديريت و پيگيري وابستگي هاي ميان پروژه کمک مي کند.

طرح هائي براي مديريت کارآمد طرح ها , پروژه ها و برنامه ها.

مرور کلي بر راهکار مديريت پروژه هاي سازماني مايکروسافت آفيس( نرم افزار کنترل پروژه):

راهکار مديريت پروژه هاي سازماني (نرم افزار کنترل پروژه (EPM)) پروژه اي مشارکتي end-to-end اي است و در محيط هاي نگهداري اسناد , مدارک , موجودي ها و اوراق بهادار (portfolio) قابل استفاده است.
نرم افزار کنترل پروژه (EPM) به سازمان شما کمک مي کند تا بر روي همه کارها قابليت ديد , آگاهي و کنترل پيدا کنيد و از اين طريق تصميم گيري هاي بيشتري انجام داده ,در راستاي استراتژي هاي تجاري قرار گرفته ,بيشترين استفاده را از منابع انجام داده , ارزيابي هاي لازم را انجام داده و در نهايت به شما در افزايش کارايي به نحوه موثري کمک مي کند.
نرم افزار کنترل پروژه (EPM) شامل محصولات زير از خانواده Microsoft Office Project 2007 است تا براي سازمان ها يک راهکار (end-to-end , Project Portfolio Management(PPM فراهم کند:

مايکروسافت آفيس Project Professional 2007 :

مايکروسافت آفيس Project Professional 2007 شامل همه قابليت هائي است که در مايکروسافت آفيس Project Standard 2007 وجود داشت.
مايکروسافت آفيس Project Professional 2007 ابزارهاي قدرتمند مديريت و کنترل پروژه را که ترکيبي از قابليت هاي استفاده , قدرت و انعطاف پذيري است , ارائه مي دهد.بنابراين شما مي توانيد پروژه ها را به صورت کارآمدتري مديريت کنيد.
شما مي توانيد بر کارهاي پروژه کنترل داشته باشيد و از زمانبندي ها و امور مالي مطلع شده و تيم هاي کاري پروژه را در يک راستا نگه داريد , ماداميکه بتوانيد از انتخاب هاي گزارش گيري قدرتمند که با برنامه هاي سيستم مايکروسافت آفيس , طرح هاي هدايت شونده , Wizard ها و الگو ها هماهنگ است , بهره بگيريد.
بعلاوه زمانيکه مايکروسافت آفيس Project Professional 2007 به مايکروسافت آفيس Project Server 2007 وصل مي شود , قابليت هاي نرم افزار کنترل پروژه (EPM) را هم براي شما فراهم مي کند.

مايکروسافت آفيس Project Server 2007 :

مايکروسافت آفيس Project Server 2007 داراي زير ساخت انعطاف پذيري است که مديريت منابع , زمانبندي ها , گزارش گيري و قابليت هاي همکاري موجود در نرم افزار کنترل پروژه (EPM) را نيز پشتيباني مي کند.
مايکروسافت آفيس Project Server 2007 به سازمان ها قدرت ذخيره سازي پروژه ها و منابع اطلاعاتي در مرکز را مي دهد.
مايکروسافت آفيس Project Server 2007 همچنين با سرويس هاي مايکروسافت ويندوز SharePoint 3.0 در همکاري و قابليت هاي مديريت فايل , يکپارچه شده است و به اعضاي گروه کمک مي کند تا به طرز کارآمدتري با يکديگر همکاري کنند.
بعلاوه , بر مبناي وظايف کاربران مي توانند به داده ها و کارکردها توسط اينترنت و از طريق مايکروسافت آفيس Project Web Access دسترسي پيدا کنند.

مايکروسافت آفيس Project Portfolio Server 2007 :

مايکروسافت آفيس Project Portfolio Server 2007 يک راهکار مديريت اسناد , مدارک و موجودي هاي انعطاف پذير است که به سازمان ها در تحقق يافتن توانايي هاي بالقوه شان بوسيله يکي کردن , انتخاب کردن , اداره کردن و تحويل اسنادي که بهترين تناسب را با استراتژي هاي تجاري شان داشته باشد , کمک مي کند .
مايکروسافت آفيس Project Portfolio Server 2007 با مايکروسافت آفيس Project Server 2007 يکي شده تا راهکار مديريت اسناد , مدارک , موجودي ها و اوراق بهادار را در پروژه هاي end-to-end اي که از طريق مايکروسافت آفيس Project Portfolio Web Access قابل دسترسي است , براي سازمان ها فراهم کند .

کليه کارها را مديريت و کنترل کنيد:

با يک چهارچوب کاري نظارت در ميان سازمان ارتباط برقرار کرده و طبق معيارهاي مورد نظر کارها طبقه بندي کرده و استانداردي را بوجود آوريد.
داده هاي ضروري را براي کليه سرمايه هاي فن آوري اطلاعات (IT) در يک منبع اطلاعاتي مرکزي , جمع آوري کنيد.
پروژه ها و برنامه هاي نگهداري اسناد , مدارک و موجودي ها را به طرز کارآمدي تحويل دهيد که به شما در به حداکثر رساندن برگشت سرمايه کمک مي کند.
کنترل و وضوح در ميان برنامه هاي نگهداري اسناد و مدارک موجود بدست آوريد.
مديريت کارها را از طريق يک طرح ساده نسبت به برنامه هاي پيچيده پروژه انجام دهيد.

با استفاده از شروط (Stakeholder) ارتباطات و همکاري ها را به طرز کارآمدتري انجام دهيد:

گروههاي کاري پروژه که از سرويس هاي ويندوز SharePoint استفاده مي کنند همکاري و به اشتراک گذاري اطلاعات مهم را بدون کوچکترين تلاش و زحمت انجام مي دهند.
گروههاي کاري را با تخصيص وظايف و گزارش گيري از برگه هاي زمانبندي (timesheet) در يک راستا نگه داريد.
ايجاد , طراحي و پيگيري پروژه ها را با اطمينان کامل انجام دهيد ,خواه درون و يا بيرون از دفتر کار شما باشند.

استنتاج کردن از طريق زير ساخت پرتوان و قابل شکل دهي:

از بهترين تمرين هاي تعبيه شده و الگوهائي که پيکربندي آنها آسان است و گسترش و سرعت تحقق بخشيدن به برگشت سرمايه , بهره برداري کنيد.
با راهکارهاي تجاري داده ها را به طرز موثري با هم يکي کرده و به اشتراک بگذاريد.
با استفاده از معماري دوباره طراحي شده سرور , با اطمينان خاطر مقياس ها را کوچک و بزرگ کنيد.
از قابليت هاي Project Web Access بهره برداري کرده و در سرويس هاي وب آنها را به معرض نمايش بگذاريد.
ثبت پروسه هاي تجاري بوسيله سرويس هاي گردش کاري ويندوز در برنامه آفيس Project Server 2007 با روش هاي جديد , پشتيباني شده است.
راهکارهاي سفارشي را با استفاده از چهارچوب هاي کاري Microsoft.NET مبتني بر سرور و رابط برنامه نويسي کاربردي (API) و موتورهاي زمانبندي سمت سرور , گسترش دهيد.

نحوه همکاري در پرتال Microsoft Office SharePoint Server 2007

پرتال Microsoft Office SharePoint Server 2007 بوسيله مهيا سازي يک زير ساخت براي به اشتراک گذاري اطلاعات و همکاري تيم ها , اجتماعات و فرآيندهاي فردگرا با يکديگر , به سازمان شما کمک مي کند که کارهاي بيشتري را انجام دهد.
پرتال Office sharePoint Server يک جز بسيار مهم از ديد کلي مايکروسافت براي يکپارچه شدن با بقيه محصولات همکاري مايکروسافت در جهت ارائه يک زير ساخت جامع همکاري سازماني, محسوب مي شود.

بهبود بهره وري تيم:

تيم هاي کارا , کليد نتايج بهتر شرکت ها هستند.
به کاربران امکان ساخت و کنترل محيط همکاري را بدهيد.وفق دادن حوزه هاي کاري مورد نياز با تيم ها به راحتي امکان پذير است.با وجود ليستي از الگوهائي که براي پيگري پيشرفت کار در پروزه با نام project task list template ,در اين برنامه قرار داده شده، مديريت پروزه هاي کاري به طرز کارآمدي بهبود پيدا کرده است.
بوسيله نمودارهاي گانت (Gantt Chart) مي توانيد روابط کاري و وضعيت پروزه را در پيش چشم , مجسم کنيد.
گروه هاي کاري را با تقويم هاي موجود به اشتراک گذاشته شده , هشدارها و تذکرها هماهنگ کنيد.تقويم هاي هر گروه را بوسيله برنامه Microsoft Office Outlook 2007 به ناحيه کاري (desktop) شان وصل کنيد.
با استفاده از presence و پيغام هاي کوتاه (Instant Messaging) با اعضا ارتباط برقرار کرده و از وضعيت آنها اطلاع حاصل کنيد.
کار با اعضاي تيم خارج از سازمان آسان شده است.

ادامه دارد ...
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image