جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
جانوران افسانه اي در يونان باستان
-(3 Body) 
جانوران افسانه اي در يونان باستان
Visitor 127
Category: دنياي فن آوري

Chimaera ترکيبي از شير ، بز و مار

آرگوس (Argus) : آرگوس، يکي از قهرمانان اساطير يونان است که به آرگوس مشاهده گر مشهور است. علت اين نام گذاري تعداد فراوان چشمان او بوده که در بعضي روايات 4 چشم و در بسياري از داستانها و نقاشيها داراي 100 چشم بوده است که در سراسر بدن او قرار داشتند. اين خاصيت، آرگوس را به يک نگهبان ايده آل مبدل کرده بود و هرا، همسر زئوس، او را براي نگهباني زئوس و معشوقه اش ايو Io، گماشته بود. اما زئوس به هرمس، پيغامبر خدايان، دستور داد تا ايو را بربايد و هرمس خود را به شکل چوپاني درآورد و با حکايتهاي طولاني و آواي ني خود، آرگوس را به خواب برد و ايو را دزديد. در بعضي از داستانها، آرگوس در آخر به دست هرمس کشته ميشود.
کايمرا (Chimaera) : کايمرا فرزند اژدهايي صد سر به نام تايفويوس (Typhoeus) و موجودي نيمه پري، نيمه مار به نام اکيدنا (Echidna) است و يکي از معروفترين هيولاهاي اساطير به شمار ميرود. کايمرا موجودي با دو سر شير و بز در يک سو و دمي با سر مار از سوي ديگر بوده است. بدن او هم نيمي شير و نيمي بز بوده و از دهانش آتش ميريخته است. اين هيولا ، با از بين بردن گله هاي دامداران و حمله به مردم، موجب وحشت اهالي ليسيا Lycia بود و به دست مردي به نام بلروفون (Bellerophon) از اهالي کورينت (قرنت) کشته شد.
سايکلوپ ها (Cyclopes) : يونانيان خدايان و هيولاها را فرزندان تيتان ها- خدايان اوليه- ميدانستند که بيشتر آنها فرزند گايا (Gaea) الهه مادر و اورانوس (Uranus) بودند. اورانوس خداي آسمان و فرزند گايا بود و گايا خود به تنهايي او را به وجود آورده بود. اين دو با يکديگر فرزندان بسياري به وجود آوردند که شامل 12 تن از تايتان ها نيز هست. سايکلوپها، که غولهايي يک چشم بودند، سه نفر بودند و نماد رعد، برق و صاعقه به شمار مي آمدند. اين غولها، اولين آهنگران بودند و توسط تايتاني به نام کرونوس (Cronus)، زنداني شدند. زئوس، هنگام شورش بر عليه تايتانها، سايکلوپ ها را آزاد کرد و در عوض آنها اسلحه معروف او، صاعقه و تندر را به او هديه دادند.

Cerberus سگي با سه سر

اکيدنا (Echidna) : هيولاي مونثي که نيمي پري و نيمي مار بود و در غاري زندگي ميکرد. او تنها هنگام شکار غار را ترک ميکرد و هر موجودي که از آن حوالي ميگذشت را ميخورد. اين موجود فاني اما دراي عمري طولاني بود و توسط آرگوس کشته شد.
هکتاتون کايرس (Hecatonchires) : هکتاتون کايرس به معني "صد دست" است. اين موجودات با 50 سر و 100 دست قدرتمند، فرزندان گايا و اورانوس بودند. اين سه موجود صد دست، از پدر خود متنفر بودند و اورانوس آنها را به رحم مادرشان باز گرداند. آنها بعدها در شورشي عليه اورانوس شرکت کردند، اما کرونوس(برادرشان) باز هم آنها را به زندان انداخت و بعد توسط زئوس آزاد شدند و به نبرد با تايتانها پرداختند. آنها ميتوانستند در آن واحد چندين تخته سنگ عظيم را به سمت دشمنان خود پرتاب کنند.
غولها (Giants) : غولها، موجودات عظيم الجثه اي بودند که در اثر بر زمين ريختن خون اورانوس به وجود آمده بودند. آنها به زئوس و خدايان المپ نشين حمله کردند و براي رسيدن به مقر آنها، بالاي ک.هي رفته و با روي هم گذاشتن تجهيزات جنگي خود، راهي براي رسيدن به مقر خدايان ايجاد کردند. خدايان در نهايت توانستند با کمک هرکول، قهرمان اساطيري و فرزند زئوس، غولها را شکست بدهند و آنها را در زير آتشفشانها دفن کنند.
گورگون ها (Gorgons) : در اساطير يونان، گورگون هيولايي مونث، با بدني پوشيده از فلسهايي نفوذ ناپذير، موهايي از مارهاي زنده، دندانهايي تيز و چهره اي چنان زشت بوده اند که هر کس به آنها نگاه ميکرد به سنگ تبديل ميشد. آنها سه تن بودند که دوتا از آنها جاودان بودند و سومي که مدوزا نام داشت فاني بود. يونانيان از تصوير سر اين هيولا براي آراستن سپرهاي خود استفاده ميکردند تا دشمنان خود را وحشت زده کرده و خود را از قدرتهاي شيطاني محافظت کنند.
مدوزا (Medusa) : مدوزا در ابتدا دوشيزه اي بسيار زيبا بوده است، اما پس از اينکه پوزئيدون، خداي دريا او را در معبد آتنا اغوا ميکند، موجب خشم اين الهه ميشود و آتنا، او را به شکل کريه ترين موجود ممکن، يعني يک گورگون در مي آورد. از آنجايي که مدوزا در اصل انسان بوده است، فاني بوده و در نهايت توسط يکي از قهرمانان اساطيري به نام پرسيوس (Pereus) کشته ميشود. پرسيوس که تحت حمايت آتنا به نبرد با مدوزا رفته بود، موفق ميشود بت هوشمندي سر او را از بدن جدا کند. گفته ميشود که در اين زمان، دو تا از موجودات افسانه اي، پگاسوس (Pegasus) و کريسائور (Chrysaor) که فرزند مدوزا و پوزئيدون بوده اند، از بدن مدوزا خارج شده اند.
تايفويوس (Typhoeus) : تايفويوس، اژدهايي با نفس آتشين، صد سر و خستگي ناپذير بوده است. گايا، در اوج نا اميدي او را به دنيا آورد تا از تايتانها در مقابل المپيان محافظت کند. او تا حد زيادي موفق ميشود و تعدادي از خدايان المپ را فراري داده و زئوس را به بند ميکشد. هرمس به نجات زئوس ميآيد و زئوس هم با استفاده از تيرهاي صاعقه، تايفويوس را از بين ميبرد. گفته ميشود که تايفويوس زير کوه اتنا (Etna) در سيسيل دفن شده است.
سربروس (Cerberus) : سربروس هم يکي ديگر از فرزندان تايفويوس و اکيدنا است و سگي سه سر، با ماري به جاي دم است. اين هيولا نگهبان جهان مردگان بوده است. او به مردگان اجازه ورود ميداده و مانع خروج آنها از جهان زير زمين ميشده است. تنها چند تن از افراد زنده موق شدند به طريقي از اين سد بگزرند و به دنياي مردگان رفته و بازگردند. يکي از اين افراد اورفئوس (Orpheus) بود که توانست با خواندن آواز او را خواب کند و به نجات همسرش يوريديس (Eurydice) برود. هرکول نيز، در آخرين ماموريت خود موفق شد سربروس را از جايگاه خود خارج کند و به شاه يوريستئوس (Eurystheus) پيشکش کند.
سيرن ها (Sirens) : سيرن ها خواهراني بودند که در بخشهاي پر صخره دريا ميزيستند. آنها آوازي بسيار زيبا و فريبنده داشتند و دريانوردان را با آواي خود گمراه کرده و به کام صخره هاي مرگ آور ميکشيدند. گفته ميشود که اين چهار خواهر، فرزندان آکلوس Achelous خداي طوفان بوده اند.

Pegasus يا اسب بالدار

پگاسوس (Pegasus) : پگاسوس اسبي بالدار و فرزند رابطه مدوزا و پوزئيدون است. او زماني که سر مدوزا توسط پرسيوس از تن جدا شد، به دنيا آمد و توسط بلروفون اهلي شد. پگاسوس در طي ماجراهاي اين قهرمان، مرکب او بود و به او در از بين بردن کايمرا کمک کرد. اما زماني که بلروفون ميخواست به کمک او به المپ برسد، توسط زئوس از اسب سرنگون شد و پگاسوس به تنهايي به المپ رسيد و در آنجا ماندگار شد.
کريسائور (Chrysaor) : کريسائور، دومين فرزند مدوزا و پوزئيدون است. درباره اين موجود اطلاع زيادي در دست نيست، تنها ميدانيم که او به احتمال زياد يک غول بوده و جنگجويي قدرتمند به شمار مي آمده است و نام وي شمشير طلايي معنا ميدهد.
منبع: http://www.senmerv.com
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image