جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
CD Player
-(1 Body) 
CD Player
Visitor 284
Category: دنياي فن آوري
CD Player مسئوليت يافتن و خواندن اطلاعات ذخيره شده بر روي يك CD را برعهده دارد. يك CD drive داراي سه بخش اساسي است :
يك موتور كه باعث چرخش ديسك مي گردد. چرخش موتور فوق 200 تا 500 دور دردقيقه با توجه به شياري است كه مي بايست خوانده شود.
يك ليزر و يك سيستم لنز كه برآمدگي هاي موجود بر روي CD را خواهند خواند.
يك مكانيزم رديابي بمنظور حركت ليزر بگونه اي كه پرتو نور قادر به دنبال نمودن شيار حلزوني باشد.

CD Player

CD Player يك نمونه مناسب از آخرين فن آوري هاي موجود در زمينه كامپيوتر است. در سيستتم فوق داده ها به شكل قابل فهم و بصورت بلاك هائي از داده شكل دهي شده وبراي يك مبدل ديجيتال به آنالوگ
( زمانيكه CD صوتي باشد ) و يا يك كامپيوتر ( زمانيكه يك درايو CD-ROM باشد) ارسال خواهد شد. پس از تابش نور بر روي سطح ديسك ( برآمدگي ها )، بازتابش آن از طريق يك چشم الكترونيكي كنترل
مي گردد. در صورتيكه بازتابش نور دقيقا" بر روي چشم الكترونيكي منطبق گردد ، عدد يك تشخيص داده شده و در صورتيكه بازتابش نور منطبق بر چشم الكترونيكي نباشد ، عدد صفر تشخيص داده خواهد شد. پس از تشخيص فوق ( صفر و يا يك) اطلاعات بصورت سيگنا لهاي ديجتال شكل دهي خواهند شد. در ادامه سيگنال هاي فوق در اختيار يك تبديل كننده قرار خواهند گرفت . تبديل كننده سيگنالهاي ديجيتال را به آنالوگ تبديل خواهد كرد. اگر CD مورد نظر حاوي اطلاعات صوتي ( موزيك ) باشد ، در ادامه سيگنال هاي آنالوگ در اختيار يك تقويت كننده آنالوگ قرار گرفته و پس از تقويت سيگنال مربوطه امكان شنيدن صوت از طريق بلندگوي كامپيوتر بوجود خواهد آمد.وظيفه اوليه CD player تمركز ليزر بر روي شيار حاوي برآمدگي هاي ايجاد شده است . پرتوهاي نور از بين لايه پلي كربنات عبور و توسط لايه آلومينيم بازتابش خواهند شد. يك چشم الكترونيكي ( Opto-electronic ) از تغييرات بوجود آمده در نور استنباطات خود را خواهد داشت . با توجه به برآمدگي هاي موجود در سطح ديسك ، بازتابش نور منعكس شده تفاوت هاي موجود را مشخص وچشم الكترونيكي تغييرات حاصل از انعكاس را تشخيص خواهد داد. الكترونيك هاي موجود در درايو ، تغييرات نور منعكس شده را بمنظور خواندن بيت ها ، تفسير مي نمايد. مشكل ترين بخش سيستم فوق نگاهداري پرتو هاي نور در مركزيت شيارهاي داده است . عمليات فوق بر عهده "سيستم ردياب" است .سيستم فوق ماداميكه CD خوانده مي شود ، بصورت پيوسته ليزر را حركت و آن را از مركز ديسك دور خواهد كرد. بموارات حركت خطي فوق ، موتور مربوطه (Spindle motor) مي بايست سرعت CD را كاهش داده تا در هر مقطع زماني ، اطلاعات با يك نسبت ثابت از سطح ديسك خوانده شوند.

فرمت هاي داده

اطلاعات بر روي يك CD با استفاده از يك درايو قابل نوشتن ، ثبت مي گردند. در صورتيكه قصد ايجاد يك CD صوتي و يا يك CD داده را داشته باشيد ، مي توان با استفاده از نرم افزارهاي مربوط به نوشتن بر روي CD ، اين كار را انجام داد. فرمت ذخيره سازي داده ها توسط نرم افزار مربوطه تعيين خواهد شد. فرآيند فرمت داده ها بر روي CD بسيار پيچيده است . بمنظور شناخت نحوه دخيره سازي داده ها بر روي CD ، لازم است كه با تمام شرايط ممكن براي رمزگشائي داده ها را كه مورد نظر طراحان مربوطه است ، شناخت مناسبي پيدا شود.
- با توجه به اينكه ليزر با استفاده از Bumps ، داده هاي مارپيچ را دنبال مي نمايد ، نمي تواند فضاي خالي اضافه (Gap) در شيار وجود داشته باشد. بمنظور حل مشكل فوق از روش رمزگشائي EFM)eight-fourteen modulation) استفاده مي شود . در روش فوق هشت بيت به چهارده بيت تبديل شده و اين تضمين توسط EFM داده خواهد شد كه برخي از بيت ها يك خواهند بود.
- با توجه به اينكه لازم است ليزر بين " آهنگ هاي متفاوت " حركت نمايد ( حركت بر روي شيارها )، داده ها نيازمند روشي هستند كه با استفاده از آن بصورت موزيك رمزگشائي شده و به درايو اعلام نمايند كه موقيت هر كدام كجاست ؟ به منظور حل مشكل فوق از روشي با نام Sub code Data استفاده مي شود. كدهاي فوق قادر به رمزگشائي موقعيت نسبي ومطلق ليزر در شيار خواهند بود . در ادامه در مورد اين مطلب بيشتر بحث خواهد شد.
- با توجه به اينكه ليزر ممكن است يك Bumps را نخواند ، روشي براي مشخص نمودن خطاي مربوط به خواندن يك بيت مي بايست استفاده گردد. بمنظور حل مشكل فوق بيت هاي بيشتري اضافه گردد. بدين ترتيب درايو مربوطه امكان تشخيص و تصحيح خطاهاي مربوط به تك - بيت ها را پيدا خواهد كرد.
براي ذخيره سازي داده بر روي CD ، از فرمت هاي متفاوتي استفاده مي گردد. دو فرمت CD-DA( صوتي ) و CD-ROM ( داده ) رايج ترين روش هاي اين زمينه مي باشند.
منبع:http://www.bitasoft.ir
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image