جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
XML در دات نت ( بخش دوم )
-(63 Body) 
XML در دات نت ( بخش دوم )
Visitor 876
Category: کامپيوتر

در بخش اول اين مقاله به بررسي مفاهيم وچالش هاي موجود در زمينه طراحي و پياده سازي برنامه هاي کامپيوتري بمنظور استفاده در محيط اينترنت اشاره و محيط دات نت ماکروسافت از اين زاويه، مورد بررسي اوليه قرار گرفت . در بخش دوم ، به بررسي استانداردهاي کنسرسيوم وب در دات نت ،  کلاس هاي XML در دات نت  و امکانات امنيتي در ارتباط با  XML  ، خواهيم پرداخت .

استانداردهاي کنسرسيوم وب در  دات نت
امکان استفاده از
XML در محيط ها و برنامه هاي متعددي وجود دارد . تحقق خواسته  فوق، بکمک استانداردهائي است که توسط کنسرسيوم وب ايجاد شده است. XML در دات نت،  استانداردهاي ارائه  شده  توسط کنسرسيوم وب را حمايت تا زمينه ارتباط متقابل بين برنامه هاي استاندارد شده ، فراهم گردد.

 • Xml Information set  : کنسرسيوم وب مشخصاتي را بعنوان مجموعه اطلاعات مرتبط با XML ، استاندارد و ارائه نموده است .استاندارد فوق، شامل مجموعه اي از تعاريف بمنظور استفاده توسط ساير مشخصاتي است که بنوعي به اطلاعات موجود در يک سند XML مراجعه مي نمايند. يک سند XML ، حاوي تعدادي از مجموعه  اطلاعات ارائه شده در استاندارد فوق است . مشخصات فوق ، اطلاعات لازم بمنظورتشريح  ساختار يک سند XML را ارائه مي نمايد .يک سند XML شامل يک مجموعه اطلاعات است، اگر " خوش - شکل " بوده و محدوديت هاي تعريف شده در رابطه با Namespace را در مجموعه اطلاعات ومشخصات XML ، تامين نمايد . اغلب استانداردهاي XML کنسرسيوم وب،  از تعاريف ارائه شده در مشخصه فوق ، اقتباس ( مشتق ) شده اند.براي اطلاعات تکميلي مي توان به آدرس http://www.w3.org/TR/xml-infoset  مراجعه  کرد .  

 •  XML 1.0 Namespace . استاندارد فوق ،ضوابط لازم بمنظور ايجاد يک شي داده بصورت يک سند XML ، را تعريف مي نمايد . مشخصات فوق همچنين ،ساختار فيزيکي و منطقي يک سند XML و ساير خصايص مربوطه را تعريف مي نمايد. براي اطلاعات تکميلي مي توان به آدرس http://www.w3.org/Tr/REC-xml مراجعه استفاده کرد.namespace ها درXML يک namespace را تعريف و نحوه استفاده از namespace در زمان ايجاد يک گرامر XML  را که شامل المان ها و خصلت هائي است، مشخص مي نمايد . براي اطلاعات تکميلي مي توان به آدرس http://www.w3.org/TR/REC-xml-names  مراجعه  کرد .

 • XML Path Language ( XPath) 1.0 : استاندارد XPath ، گرامر و سمنتيک مورد نياز براي آدرس دهي بخش هاي متفاوت يک سند XML را مشخص مي نمايد. XPath ، همچنين شامل امکانات پايه براي انجام عمليات در رابطه با رشته ها ، اعداد و منطق است . براي مشاهده اطلاعات تکميلي مي توان به آدرس http://www.w3.org/TR/XPath  مراجعه کرد .

 • XSL Transformation (XSLT) 1.0  : استاندارد XSLT ، گرامر و سمنتيک XSLT را تعريف و زباني براي تبديل اسناد XML به فرمت هاي ديگر است . تبديل مورد نظر( بيان شده )  در XSLT يک Style Sheet ناميده مي شود . براي مشاهده اطلاعات تکميلي مي توان به آدرس http://www.w3.org/TR/XSLT مراجعه کرد .

 • Document Object Model )DOM)  :  استاندارد DOM سطح يک و دو، اينترفيس لازم را بمنظور دستيابي و انجام عملياتي نظير: بهنگام سازي Style  ،محتويات و ساختار يک سند از طريق برنامه نويسي ، فراهم مي نمايد . براي مشاهده اطلاعات تکميلي مي توان به آدرس http://www.w3.org/DOM مراجعه  کرد .

 • XML Schema Definition Language )XSD)   : استاندارد XSD ، روشي براي تشريح ساختار ، محتويات و سمنتيک يک سند XML  است . Schema  امکان استفاده از  واژه هاي مشترک را فراهم مي نمايد . براي مشاهده اطلاعات تکميلي مي توان به آدرس http://www.w3.org/XML/Schema  مراجعه  کرد . 

جدول زير نسخه هاي پياده سازي شده هر يک از استانداردهاي فوق را در دات نت نشان مي دهد :

استاندارد کنسرسيوم وب

namespace مربوطه در دات نت

XML 1.0 and Namespaces in XML

System.Xml

XPath

System.Xml
System.Xml.XPath

XSLT

System.Xml.Xsl

DOM Level 1

System.Xml

DOM Level 2 Core

System.Xml

XML Schemas

System.Xml
System.Xml.Schemas

XML Schema Object Model(SOM)

System.Xml.Schemas

دات نت با ارائه namespace و  کلاس هاي پايه از استانداردهاي ارائه شده توسط کنسرسيوم وب، حمايت مي نمايد . جدول زير نسخه هاي پياده سازي شده استانداردهاي کنسرسيوم وب، در دات نت را نشان مي دهد .

W3C XML standard

.NET Framework namespace

.NET Framework class

XML 1.0 and Namespaces in XML

System.Xml

Not applicable

XPath

System.Xml
System.Xml.XPath
XPath base class

XSLT

System.Xml.Xsl XslTransform base class

DOM Level 1

System.Xml XmlDocument class

DOM Level 2 Core

System.Xml XmlDocument class

XML Schemas

System.Xml
System.Xml.Schemas
XmlSchema

XML Schema Object Model(SOM)

System.Xml.Schemas XmlSchema

مروري بر کلاس هاي XML در دات نت  
کلاس هاي پايه
تجريدي در دات نت ، اساس مبادله  اطلاعات مي باشند . جدول زير کلاس هاي پايه در فريمورک دات نت را نشان مي دهد :

Abstract base class

کلاس هاي  مشتق شده

XmlReader

XmlTextReader
XmlNodeReader
XmlValidatingReader

XmlWriter

XmlTextWriter

XmlNavigator

XmlPathNavigator

XmlResolver

XmlUrlResolver

مقايسه بين MSXML 4.0  و دات نت
ماکروسافت دو روش متفاوت بمنظور کار با
XML ، در اختيار برنامه نويسان قرار داده است :

 • MSXML،  که در ابتدا پارسر XML ناميده مي شد.
 • کلاس هاي XML فريمورک دات نت

MSXML 4.0 ، با پارسر MSXML جايگزين شده است . عملکرد MSXML 4.0 در اغلب موارد مشابه  کلاس هاي  فريمورک دات نت است . تفاوت عمده در نحوه استفاده از عناصر است . در MSXML بمنظور ارائه امکانات از اشياء COM)Componenet Object Model) استفاده شده ( ازManaged code استفاده نمي گردد )  و داراي امکانات از قبل ساخته اي  براي SAX)Simple API for XML) است .
MSXML 4.0
، شامل سرويس هاي زير است :

 • DOM
 • XSD
 • XPath 1.0
 • XSLT 1.0
 • SAX ( يک مدل برنامه نويسي و مشابه با DOM است )  
 • Schema Object Model)SOM) ، شامل امکانات API اضافه ، بمنظور دستيابي به سندهاي XML Schema  از طريق برنامه نويسي است .

کلاس هاي XML فريمورک دات نت ، عمليات مشابهي را نظير MSXML 4.0 انجام مي دهند. طراحي کلاس هاي فوق بگونه اي است که امکان استفاده از آنان در يک محيط مديريت يافته، خصوصا" سرويس هاي وب XML ،وجود دارد .
 جدول زير ويژگي هر يک را نشان مي دهد :

استاندارد کنسرسيوم وب

MSXML 
( محيط مبتني بر COM )

کلاس هاي XML فريمورک دات نت
( محيط مديريت يافته دات نت )

XML 1.0 and Namespaces in XML

yes yes

XPath

yes yes

XSLT

yes yes

DOM Level 1

yes yes

DOM Level 2 Core

no yes

XML Schemas

yes yes

XML Schema Object Model(SOM)

yes
(فقط خواندني)
yes

Simple API for Xml (SAX)

yes no

XML و امنيت در دات نت
 
XML ،مهمترين امکان ذخيره سازي داده ها و انتقال اطلاعات د ر فريمورک دات نت محسوب مي گردد. بنابراين  تمام ملاحظات امنيتي در فريمورک دات نت، به رويکردهاي  امنيتي XML  مربوط مي گردد . دستيابي به سرويس هاي وب XML مي تواند محدود به سرويس گيرندگان تائيد شده و مجاز باشد( مشابه دستيابي کاربران مجاز به يک وب سايت ) .

مدل مبتني بر شي XML براي رمزنگاري اشياء
کلاس
SecurityElement  ، مدل XML لازم بمنظور رمزکردن اشياء  را ارائه مي نمايد. کلاس فوق ، بمنظور استفاده همراه يک سيستم ايمني در نظرگرفته شده است و امکان استفاده از آن بعنوان يک کلاس شي XML عمومي وجود نخواهد داشت .

 XML signature . کنسرسيوم وب در حال پياده سازي مشخصه اي براي امضاء ديجيتالي مبتني بر XML است . System.Security.Cryphtography.xml ،مدلي مبتني بر XML براي استفاده از سيستم امنيتي فريمورک دات نت بوده که از امضاهاي XML  حمايت مي نمايد. مدل فوق اين امکان را به اشياء XML خواهد داد که از طريق يک امضاء ديجيتالي تاييد  گردند . رمزنگاري باعث حفاظت اطلاعات در مقابل نمايش و يا تغييرات شده وبدين ترتيب يک کانال ايمن ارتباطي ايجاد خواهد شد .

رمزنگاري سرويس هاي وب XML بمنظور انتقال   . برنامه هاي مبتني بر دات نت از پروتکل SOAP ، بمنظور ارتباط با سرويس هاي وب XML استفاده مي نمايند( فرمت اوليه پيام ها ) . کتابخانه کلاس فريمورک دات نت ، ضمائم SOAP را بمنظور اجراء ، همراه با يک متد سرويس وب XML ، ارائه مي نمايد . namespace ، شامل کلاس هائي است که پروتکل هاي مورد نياز براي انتقال داده ها  را  فراهم  مي نمايد .

ارسال مدارک تائيد شده .در موارديکه يک سند XML ايمن شده باشد ،بدون ارسال مدارک لازم، امکان دستيابي و استفاده از آن وجود نخواهد داشت. کلاس XmlTextReader ،امکان ارسال مدارک را از طريق استفاده از کلاس CredentialCache موجود در System.Net  فراهم مي نمايد .

برگرفته از سايت سخا روش

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image