جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


ایمن نیوز در صفحات
تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
راهبردهاي عاشورا
-(3 Body) 
راهبردهاي عاشورا (نرم افزار موبايل)
هـر نظام سياسي و حکومتي، اهداف و مقاصدي را در دستور کار خود دارد. روشن است اهداف هـر حـکـومـتـي مـبـتـنـي بر نگرش ها و بينش هاي کلي و کلان يک حکومت و طراحان و برنامه ريزان در آن حکومت است.
بر اين اساس، نظام هاي سوسياليستي و ليبراليستي، براساس نگرش و بينش خاص ‍خـودشـان، کـه عـمـدتـاً بـر نـگـرش مادي گرايي، انسان محوري و دنياگرايي صرف استوار است، نهايت هدفشان تأمين رفاه مادي و آزادي هاي جنسي و دوري گزيدن از دغدغه هـا و مـسـئوليـت پـذيـري هـاي رنـج دهـنـده و مـحـدود کـنـنـده مـي بـاشد.
File Size: 0.50 مگابايت
Visitor Count: 1709


Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image